Regulamin Serwisu Internetowego "Pure & Fresh"

I.Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Serwisu Internetowego.
 2. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu Internetowego.
 3. Serwis Internetowy - serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.pureandfresh.pl, za pośrednictwem, którego Klient może składać Zamówienia.
 4. Abonament - świadczenie obejmujące okresową sprzedaż i dostawę posiłków prezentowanych w Serwisie Internetowym na rzecz Klienta na warunkach opisanych w Regulaminie i w Umowie o abonament.
 5. Produkty - produkty spożywcze i inne produkty dostarczona Klientowi w ramach wybranego Abonamentu.
 6. Umowa - umowa zawierana pomiędzy Właścicielem Serwisu a Klientem, z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu Internetowego lub za pośrednictwem innych udostępnionych przez Właściciela Serwisu form sprzedaży na podstawie której Właściciel Serwisu zobowiązuje się dostarczać określone w niej Produkty Klientowi przez określony czas, a Klient zobowiązuje się zapłacić uzgodnione wynagrodzenie na rzecz Właściciela Sklepu.
 7. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz.u.Nr16, poz 93 ze zm).
 8. Ustawa o prawach konsumenta - Ustawa o prawach konsumenta z 24 czerwca 2014r.,. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).
 9. Ustawa o ochronie danych osobowych - Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. tj. z dnia 17 czerwca 2002 r. (Dz.U. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
 10. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady - (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).
 11. 10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną tj. z dnia 15 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422 ze zm.).
 12. 11. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która korzysta z Serwisu Internetowego. Użytkownik, który składa Zamówienie na Abonament nabywa status Klienta.
 13. 12. Zarejestrowany Użytkownik - Użytkownik, który dokonał rejestracji indywidualnego konta w Serwisie Internetowego.
 14. 13. Zamówienie - oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające do zawarcia Umowy o abonament, określające w szczególności rodzaj Abonamentu oraz inne informacje wymagane przez Właściciela Serwisu.
 15. 14. Właściciel Serwisu - Harmony Partners Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chelmżyńskiej 64, 04-247 Warszawa , wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, pod numerem KRS: 0000862919, NIP: 9522210020.
 16. 15. Konsument - konsument w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu Internetowego.
 2. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Serwis Internetowy prowadzony jest przez Właściciela Serwisu.
 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  • zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Serwisu Internetowego,
  • warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Serwisu Internetowego,
  • zasady zawierania Umów o abonament w ramach Serwisu Internetowego,
  • tryb postępowania reklamacyjnego,
  • zasady polityki ochrony danych osobowych.
  • Minimalne wymagania sprzętowe umożliwiające korzystanie ze Serwisu Internetowego są następujące:
  • Komputer z dostępem do Internetu,
  • Dostęp do poczty elektronicznej,
  • Zalecana rozdzielczość monitora: 1366x768 pikseli,
  • Przeglądarka internetowa: Google Chrome lub nowsza, Safari 11 lub nowsze, Internet Explorer 11 lub nowszy, Mozilla Firefox lub nowsza, Opera 15 lub nowsza z włączoną obsługą JavaScript i cookies,
 5. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu Internetowego oraz pobrać go i sporządzić wydruk.
 6. Podane w Serwisie Internetowym informacje o usługach w szczególności zamieszczone opisy, parametry, zdjęcia oraz ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, nie stanowią natomiast oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.
 7. Serwis internetowy przyjmuje i realizuje Zamówienia z ograniczeniem do terytorium wskazanego przez Właściciela Serwisu. Aktualne terytorium realizacji Zamówień dostępne jest na stronach serwisu.
 8. Właściciel Serwisu dokłada najwyższych starań, aby Użytkownicy mieli możliwość korzystania ze wszystkich funkcjonalności Serwisu Internetowego przez 24 godziny na dobę, zastrzega jednak możliwość czasowego zawieszania funkcjonowania niektórych lub wszystkich funkcjonalności Serwisu Internetowego w celu przeprowadzania jego konserwacji, aktualizacji lub napraw.

III. Zasady Korzystania z Serwisu Internetowego

 1. Wszelkie elementy graficzne, rozwiązania techniczne i inne elementy strony www Serwisu Internetowego, w szczególności kod HTML i XHTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript i linki multimedialne podlegają ochronie prawnej pod kątem praw autorskich przysługujących Właścicielowi Serwisu.
 2. Użytkownik nie ma prawa kopiować ani utrwalać elementów ani całości Serwisu Internetowego i jego elementów w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie
 3. Użytkownicy mają możliwość założenia w Serwisie Internetowym indywidualnego konta Klienta poprzez dokonanie rejestracji w Serwisie Internetowym. Zarejestrowanie i utworzenie konta w Serwisie Internetowym nie jest jednak warunkiem składania Zamówień i zawierania Umów o abonament.
 4. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego udostępnionego na stronach Serwisu Internetowego, w którym Użytkownik musi podać następujące dane: imię i nazwisko, , adres e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz hasło.
 5. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe.
 6. Umowa na korzystanie z Serwisu Internetowego z Zarejestrowanym Użytkownikiem zawierana jest przez zarejestrowanie konta Użytkownika. Umowa na korzystanie z Serwisu Internetowego zawierana jest z Zarejestrowanym Użytkownikiem na czas nieoznaczony, nie dłuższy jednak niż do dnia wyrejestrowania konta Użytkownika, a każda ze stron może ją rozwiązać z czternastodniowym okresem wypowiedzenia. Umowa ulega rozwiązaniu zawsze z momentem wyrejestrowania konta Użytkownika w Serwisie Internetowym.
 7. Zarejestrowany Użytkownik może w każdej chwili rozwiązać Umowę o korzystanie z Serwisu Internetowego dokonując wyrejestrowania konta Użytkownika lub wypowiadając umowę na korzystanie z Serwisu.
 8. Użytkownik może zawrzeć z Właścicielem Serwisu umowę na nieodpłatne dostarczanie Użytkownikowi wydawanego przez Właściciela Serwisu w formie elektronicznej newsletter’a. Newsletter dostarczany jest na podany przez Użytkownika adres e-mail w czasie wybranym przez Właściciela Serwisu. Umowa o dostarczanie newsletter’a zawierana jest na czas nieoznaczony, a każda ze stron może ją rozwiązać w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym
 9. Właściciel Serwisu może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu Internetowego za pośrednictwem jego indywidualnego konta, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu Internetowego ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, a w szczególności, gdy Użytkownik:
  • podał w trakcie rejestracji w Serwisie Internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszenie prawa osób trzecich,
  • dopuścił się za pośrednictwem Serwisu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników Serwisu Internetowego ,
  • dopuścił się innych zachowań, niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego lub godzących w dobre imię Właściciela Serwisu, jego pracowników, współpracowników lub kontrahentów.
 10. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z Serwisu Internetowego nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Właściciela Serwisu.
 11. Użytkownik korzystając z Serwisu Internetowego zobowiązany jest w szczególności do:
  • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa
  • niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Serwisu Internetowego niezamówionej informacji handlowej,
  • korzystania ze Serwisu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,
  • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  • korzystania ze Serwisu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej prawa postanowieniami Regulaminu.
 12. Właściciel Sklepu może w wybranym czasie organizować promocje lub konkursy dla wszystkich lub wybranych Użytkowników. Zasady takich promocji lub konkursów regulować będą odrębne regulaminy dostępne na stronach internetowych Serwisu Internetowego.

IV. Procedura składania Zamówień i zawierania Umowy o abonament

 1. W celu złożenia Zamówienia należy wejść na stronę internetową Serwisu Internetowego dokonać wyboru Abonamentu podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz informacje dostępne na stronie Serwisu Internetowego. Użytkownik w szczególności powinien dokonać wyboru:
  • typu diety,
  • wariant diety (tj. kaloryczność lub liczbę posiłków),
  • okres trwania diety
 2. z udostępnionych przez Właściciela Serwisu wariantów .
 3. W przypadkach niektórych rodzajów Abonamentu Właściciel Serwisu może przewidzieć możliwość wyboru wszystkich lub niektórych Produktów spośród wariantów udostępnionych przez Właściciela Serwisu. W tym celu należy dokonać wyboru Produktów, które oznaczone są jako "dostępne", podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz informacje dostępne na stronie Serwisu Internetowego. W przypadkach niektórych rodzajów Abonamentu Właściciel Serwisu może przewidzieć możliwość wyboru wszystkich lub niektórych Produktów poprzez indywidualne uzgodnienia z pomiędzy Klientem a Właścicielem Sklepu. Uzgodnienia takie przeprowadzone mogą być telefonicznie lub za pośrednictwem korespondencji e-mail. O sposobie komunikacji decyduje Właściciel Sklepu.
 4. Wybór zamawianego Abonamentu i/lub Produktów jest dokonywany poprzez ich przeprowadzenie przez Klienta całego procesu składania Zamówienia zgodnie z wyświetlanymi w Serwisie Internetowym komunikatami.
 5. W trakcie procedury zamawiania - do momentu naciśnięcia przycisku "zamawiam", Użytkownik ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Abonamentu i/lub Produktu, w tym celu należy kierować sie wyświetlanymi klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 6. Po podaniu przez Użytkownika korzystającego z Serwisu Internetowego wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia.
 7. W celu dokonania Zamówienia konieczne jest podanie przez Użytkownika danych, w tym danych osobowych, umożliwiające kontakt i wysyłkę Produktów. Dane niezbędne do złożenia Zamówienia to: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, a także miejsce, sposób i preferowane godziny dostawy i ewentualne dodatkowe wytyczne związane z dostawą oraz sposób płatności. W przypadkach niektórych Produktów konieczne może być również podanie dodatkowych właściwości Produktów.
 8. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że pozbawione wad Produkty są dostępne w magazynie lub u dostawców zewnętrznych Serwisu Internetowego. W przypadku niedostępności części Produktów objętych zamówieniem Klient jest informowany o tym fakcie i podejmuje decyzję o sposobie realizacji Zamówienia (częściowa realizacja lub anulowanie całości Zamówienia). W wypadku niemożności realizacji Zamówienia z przyczyn zależnych od Serwisu Internetowego w terminie 30 dni od dnia złożenia Zamówienia zawarta umowa wygasa, a Właściciel Serwisu informuje o tym fakcie Klienta drogą mailową i zwraca mu otrzymaną od niego należność za tę część Zamówienia, która nie została zrealizowana (jeżeli została wcześniej wpłacona przez Klienta na rachunek Serwisu Internetowego).
 9. Chwilą zawarcia Umowy o abonament jest wysłanie na adres e-mail podany przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji. W przypadku umów zawieranych poza Serwisem Internetowym chwila zawarcia Umowy o abonament wskazana jest w takiej umowie.
 10. Właściciel Serwisu zastrzega sobie możliwość kontaktowania się z Klientem za pośrednictwem poczty internetowej lub telefonicznie w celu potwierdzenia zamówienia lub wyjaśnienia niejasności, a także w celu uzyskania opinii o świadczonych usługach i jakości Produktów oraz zadowolenia Klienta. Brak możliwości kontaktu z Klientem lub niewyjaśnienie wątpliwości uprawnia Właściciela Serwisu do odstąpienia od Umowy o abonament.
 11. Umowa o abonament zawierana jest na czas określony wskazany w Zamówieniu i może być przedłużona za zgodą Klienta wyrażoną za pośrednictwem indywidualnego konta w Serwisie Internetowym, a jeżeli umowa została zawarta poza Serwisem Internetowym - w inny przewidziany w takiej umowie sposób.
 12. Zamawiający zobowiązany jest poinformować Właściciela Serwisu o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, w tym alergiach pokarmowych i innych chorobach lub dolegliwościach, wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych Produktów. Wszelkie wykluczenia z diety należy potwierdzić drogą mailową lub telefonicznie najpóźniej 2 dni, do godziny 15:00 przed planowanym rozpoczęciem diety.
 13. Klient uprawniony jest do zmiany Zamówienia w części dotyczącej: terminów poszczególnych dostaw lub adresu dostawy. Zmianę uważa się za dokonaną z chwila otrzymania przez Klienta od Właściciela Serwisu wiadomości zawierającej jej potwierdzenie.
 14. Klient uprawniony jest do anulowania dostawy Produktów w wybranym przez siebie dniu nie później niż do godz. 15: 00 na dwa dni robocze przed planowaną datą anulowania dostawy Produktów.
 15. Zamówienie ulega wydłużeniu o taką ilość dni, dla których Klient skorzystał z uprawnienia do anulowania dostawy Produktów. Klientowi nie przysługuje prawo domagania się zwrotu należności za Zamówienie z tytułu jego anulowania w trybie, o którym mowa powyżej.

V. Czas realizacji Zamówienia i dostawa

 1. Warunkiem realizacji Zamówienia jest wpływ pełnej ceny za Abonament na rachunek bankowy Właściciela Serwisu za pośrednictwem jednej z możliwości dokonania płatności.
 2. Zamówienia złożone w dzień roboczy do godz. 15.00 będą realizowane od drugiego dnia roboczego następującego po dacie złożenia zamówienia. Zamówienia złożone w dzień roboczy po godz. 15.00 oraz w soboty, niedziele, dni ustawowo wolne od pracy oraz dni wskazane przez Właściciela Serwisu jako wolne, będą realizowane od drugiego pierwszego dnia roboczego następującego po dacie złożenia Zamówienia.
 3. Dostawa Produktów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta przy składaniu Zamówienia, .
 4. Koszt dostawy zamówionych Produktów objętych jest ogólnym koszcie danego Abonamentu. Właściciel Serwisu może zlecić dostawę Produktu podmiotom trzecim.
 5. Serwisu dokłada starań, aby dostawy Produktów odbywały się codziennie od poniedziałku do piątku Właściciel Serwisu dokłada starań, aby Produkty dostarczane były w godzinach wskazanych jako preferowane godziny dostawy przez Klientów, jednak, z przyczyn technicznych, nie gwarantuje że godziny takie będą mogły być zawsze zachowane. Właściciel Serwisu zastrzega, że Produkty przeznaczone do spożycia w najbliższą niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy mogą być dostarczane w poprzedzający ten dzień najbliższy dzień roboczy (w tym sobotę).

VI. Ceny i metody płatności

 1. Ceny Abonamentów podawane są w złotych polskich i są cenami brutto, tzn. zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów.
 2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zakupione Abonamenty:
  • a. rozliczenie transakcji za pośrednictwem przelewu bankowego na rachunek bankowy Właściciela Serwisu: podany w trakcie procedury składania Zamówienia,
  • b. rozliczenie transakcji za pośrednictwem płatności elektronicznej przy użyciu systemu Przelewy24, lub innego podobnego na zasadach obowiązujących dla tych systemów.
 3. Klient zobowiązany jest zapłacić całość ceny za Zamówienie w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia wysłania przez Serwis Internetowy potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji, po tym terminie zamówienie zostanie anulowane.
 4. Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura VAT na życzenie Klienta. Faktura VAT przesyłana jest Klientowi wraz z Produktem lub nawskazany adres e-mail.

VII. Uprawnienie do odstąpienia umowy przez Klienta będącego Konsumentem

 1. Zasady opisane poniżej odnoszą się do umów:
  • o założenie indywidualnego konta w Serwisie Internetowym,
  • o newsletter,
  • Umowy o abonament.
 2. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia w tym za pośrednictwem formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta . Do zachowania terminu wystarcza wysłanie oświadczenia woli przed tym terminem. Treść formularza stanowiącego załącznik do w/w ustawy, uzupełnionego o dane adresata, stanowi załącznik do niniejszego regulaminu i dostępna jest tutaj.
 3. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w odniesieniu do umów:
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  • o świadczenie usług, jeżeli Właściciel Serwisu wykonała w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Właściciela utraci prawo odstąpienia od umowy,
  • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Właściciela o utracie prawa odstąpienia od umowy,
  • w pozostałych przypadkach przewidzianych przepisami art. 38 ustawy
 4. z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827).
 5. Użytkownik będący Konsumentem przyjmuje do wiadomości, że dostarczane Produkty są produktami spożywczymi o krótkiej przydatności do spożycia, przygotowanymi pod indywidualne zamówienie Klienta, w związku z czym nie jest uprawniony do odstąpienia od Umowy o abonament na zasadach wskazanych w Ustawie o prawach konsumenta w zakresie Produktów już dostarczonych.
 6. W zależności od rodzaju umowy zawieranej przez Konsumenta z Właścicielem Serwisu w zakresie Serwisu Internetowego, Właściciel Serwisu może z uwagi na naturę oferowanej konsumentowi rzeczy lub usługi:
  • wymagać zgody konsumenta na rozpoczęcie świadczenia usługi,
  • przed upływem terminu do odstąpienia do danej umowy zawieranej na odległość,
  • wymagać zgody konsumenta na wykonanie usługi w całości przed upływem terminu do odstąpienia do danej umowy zawieranej na odległość,
  • wymagać zgody konsumenta na rozpoczęcie świadczenia w postaci dostarczania treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym
 7. przed upływem terminu do odstąpienia do danej umowy zawieranej na odległość.

VIII. Reklamacje

 1. W chwili odbioru Produktu Klient jest proszony o sprawdzenie przesyłki. Ewentualne widoczne uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić przewoźnikowi oraz skontaktować się z Działem Reklamacji Właściciela Serwisu pod nr tel. Widniejącym na przesyłce lub drogą elektroniczną na adres reklamacje@pureandfresh.pl. W przypadku, gdy przewoźnik odmówi podpisania protokołu, nie należy przyjmować, ani kwitować przesyłki i niezwłocznie skontaktować się z Właścicielem Serwisu zgodnie z podanymi wyżej danymi teleadresowymi. Brak wykonania powyższej procedury nie pozbawia jednak praw ani roszczeń na zasadach ogólnych.
 2. Reklamację należy zgłaszać do godziny 17.00 tego samego dnia.
 3. Wszelkie pozostałe reklamacje wynikające należy kierować na adres reklamacje@pureandfresh.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać przyczynę reklamacji.
 4. Właściciel Serwisu zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych.

IX. Dane osobowe

 1. Dane osobowe Użytkowników podawane podczas rejestracji w Serwisie Internetowym, przy składaniu Zamówień są przetwarzane przez Właściciela Serwisu wyłącznie w celu realizacji Zamówień (w tym w celu ewentualnego nawiązania kontaktu z Użytkownikiem).
 2. Jeżeli Użytkownik wyrazi na to zgodę dane osobowe Użytkowników mogą być również przetwarzane w szeroko rozumianych celach marketingowych towarów i usług własnych Właściciela Serwisu, a także partnerów Właściciela Serwisu. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na cele marketingowe jest dobrowolne i nie stanowi warunku realizacji Zamówienia złożonego w Serwisie Internetowym.
 3. Dane osobowe przekazywane przez Użytkowników są przetwarzane przez Właściciela Serwisu działającą jako Administrator Danych Osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem i żądania zaprzestania ich przetwarzania w ogóle, co jednak wiązać się może z niemożliwością realizacji złożonego Zamówienia lub innych uprawnień przewidzianych niniejszym Regulaminem. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji Zamówienia lub, odpowiednio, założenia konta Użytkownika. Użytkownik może wyrazić osobną zgodę na otrzymywanie od Właściciela Serwisu oraz podmiotów współpracujących z Właścicielem Serwisu na podany adres email informacji handlowej w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zgoda ta może być w każdym czasie wycofana.
 4. Użytkownik może wyrazić osobną zgodę na kontakt telefoniczny ze strony Właściciela Serwisu na wskazany numer telefonu w szeroko rozumianych celach marketingowych, również przy wykorzystaniu systemów automatycznych, w tym w celu przekazaniu informacji handlowej w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zgoda ta może być w każdym czasie wycofana.
 5. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowi Polityka Prywatności.

X. Postanowienie końcowe

 1. W przypadku Klientów nie będących konsumentami w rozumieniu Kodeksu cywilnego, Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z korzystania ze Serwisu Internetowego jest sąd właściwy dla siedziby Właściciela Serwisu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018
 4. Właściciel Serwisu może dokonywać zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn. Zmiany podyktowane mogą być zmianami w aspekcie technologicznym, prawnym, ekonomicznym lub organizacyjnym prowadzenia działalności Właściciela Serwisu, a także zmianami w strukturze lub w treści serwisu Serwisu Internetowego lub oferty Właściciela Serwisu. Wszelkie zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom na łamach Serwisu i zaczną obowiązywać w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Użytkowników o zmianach, w tym poprzez opublikowanie Regulaminu w nowej treści na stronach Serwisu, z powiadomieniem o treści zmian.
 5. Zarejestrowani Użytkownicy powiadamiani są o zmianie Regulaminu również mailem i mają 14 dni od dnia powiadomienia na rozwiązanie umowy na korzystanie z serwisu Serwisu Internetowego przez likwidację Konta Użytkownika lub wypowiedzenie w terminie wskazanym w Regulaminie, jeżeli nie wyrażają zgody na zmiany. Zmiana w Regulaminie nie stanowi podstawy do odstąpienia od Umowy o abonament, chyba że zmiana ma wpływ na prawa i obowiązki stron wynikające z takiej umowy.
 6. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na realizację złożonych i zaakceptowanych Zamówień.

Załącznik

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

ADRESAT

International Food Service Spółka Akcyjna P&F sp.k. siedzibą w Gdyni, przy al. Zwycięstwa 241/13, 81-521 Gdynia, e-mail: info@pureandfresh.pl telefon: 727 555 888.

TREŚĆ OŚWIADCZENIA

 • Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
 • Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
 • Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
 • Adres konsumenta(-ów)
 • Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 • Data